Base Jump с вертолёта над Маттерхорном.

смотреть тут